Samantha Krause-Mahan - Match 1Samantha Krause-Mahan - Match 2Samantha Krause-Mahan - Match 3Samantha Krause-Mahan - Match 4